Menu
A+ A A-

Návod na stiahnutie elektronickej prílohy

 1. V menu si vyberiete odkaz PUBLIKÁCIE, z rozbaľovacieho menu odkaz Cenové správy pre stavebníctvo – prostredníctvom submenu – vyberiete Súbory a po rozbalení kliknete na odkaz s príslušným obdobím ktoré máte záujem stiahnuť.Navod sub
 2. Otvorí sa prihlasovací formulár, do ktorého zadáte prihlasovacie údaje, ktoré Vám boli zaslané na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Odsúhlasíte stlačením tlačidla OK.Navod sub prihlasenie
 3. Zobrazí sa okno podľa nastavenia prehliadača.
  1. Uložiť ako – vyberiete miesto pre uloženie súboru a kliknete na Uložiť.
  2. Prípadne začne automatické sťahovanie a súbor bude uložený na zvyčajné miesto podľa nastavenia prehliadača.

Návod na zobrazenie publikácie

 1. V menu si vyberiete odkaz PUBLIKÁCIE, z rozbaľovacieho menu odkaz Cenové správy pre stavebníctvo – prostredníctvom submenu – vyberiete Elektronická verzia a po rozbalení kliknete na odkaz s príslušným obdobím ktoré máte záujem zobraziť.Navod pub
 2. Otvorí sa prihlasovací formulár, do ktorého zadáte prihlasovacie údaje, ktoré Vám boli zaslané na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Odsúhlasíte stlačením tlačidla OK.Navod pub prihlasenie
 3. Otvorí sa okno s elektronickou verziou cenových správ pre stavebníctvo.

Elektronická verzia publikácie cenové správy

Elektronické vydanie periodika Cenové správy pre stavebníctvo. Publikácia je dostupná po objednávke a úhrade. Pre zobrazenie obsahu aktuálného čísla je možné použiť odkaz rešeš.

Periodikum obsahuje informácie o cenách a oceňovacích podkladoch, ceny nových stavebných a montážnych prác, cenové indexy, zákony, normy, vyhlášky a iné aktuálne cenové spravodajstvo v stavebníctve. Cenové správy pre stavebníctvo sú vydávané 4-krát za rok.

Cenové správy pre stavebníctvo

Informácie o cenách a oceňovacích podkladoch, ceny nových stavebných a montážnych prác, cenové indexy, zákony, normy, vyhlášky a iné aktuálne cenové spravodajstvo v stavebníctve.

Cenové správy pre stavebníctvo sú vydávané ako periodikum 4-krát za rok. Obsahujú najmä nasledovné informácie:

 • výklad k novým zákonom, vyhláškam a smerniciam
 • informácie o regulácii cien
 • vývoj cien a nákladov v stavebníctve
 • podklady pre tvorbu cien
 • výpisy oceňovacích podkladov (sadzby strojov, polotovarov, obstarávacie prirážky, a pod.)
 • orientačné náklady nezapočítané v SOC
 • indexy cien stavebných prác a materiálu spotrebovaného v stavebníctve
 • ukazovatele na merné a účelové jednotky
 • klasifikácie, popisovníky, triedniky a číselníky prác a dodávok
 • nové položky stavebných prác a materiálov
 • komentáre, príklady, metodické návody a pod.
 • informácie o zmenách v STN a pod.

Ukážka cenových správ

Online objednávka na cenové správy objednávka.

Cenové správy 2016 - 1 v distribúcií

Cenové správy sú v distribúcií

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2016/I

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2016
Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 4. štvrťrok 2015

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

 1. Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb
 2. Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008
 3. Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve
 4. Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov
 5. Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac december 2015
 6. Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.
Sadzobník obstarávacích prirážok pre rok 2016
V smerných cenách stavebných prác sú započítané aj priemerné náklady na obstaranie materiálu vrátane mimostaveniskovej dopravy od výrobcu alebo predajcu až na stavenisko (ďalej iba ON). Pri zápise nového materiálu do celkovej databázy alebo do databázy zákazky, program automaticky ponúkne sadzbu, resp. ak sadzba nie je uvedená, t. j. jedná sa o individuálnu prirážku, tak pri zápise žiada o vyplnenie hodnoty ON na základe podobnej skupiny materiálov.
Príklad č.47 Príklad použitia revidovaného sadzobníka obstarávacích prirážok (ďalej len SOP) v programe ODIS 2016
Revidovaný SOP je implementovaný do programu tak, aby každý materiál podľa svojho kódu mohol byť zaradený do SOP a mohli mu byť vypočítané obstarávacie náklady podľa metodiky ODIS. Konkrétny postup použitia revidovaného SOP nájdete v príklade.
Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo
Náklady spojené s umiestnením stavby

IV.     Legislatíva
Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie október až december 2015.

 1. Zákony, vyhlášky, opatrenia, oznámenia
 2. Výber zo Zbierky zákonov: október až december 2015
 3. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: október až december 2015
 4. Články a redakčné oznámenia
 5. Výstavy v Slovenskej republike v roku 2016
 6. Redakčné oznámenia

Podkategórie

Na stiahnutie

Prihlásenie