Menu
A+ A A-

Všeobené podmienky a GDPR

Spoločnosť ODIS, s.r.o., so sídlom Jarná 3725/17 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.2848/L, IČO: 31635563 (ďalej len „ODIS s.r.o.“).

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Spoločnosť ODIS s.r.o. má záujem spracúvať osobné údaje Používateľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa aj na účely marketingových aktivít vrátane zasielania nevyžiadaných e-mailov, ponúk na aktualizáciu SW vybavenia ODIS elektronickou ako i fyzickou formou, SMS správ alebo telefonického kontaktovania Používateľa smerujúcich k osloveniu Používateľa s informáciami o produktoch a službách ODIS s.r.o. (ďalej len „marketingové účely“).

  1. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu, ktorý používateľ udelí odpoveďou na emailovú správu súhlasným stanoviskom na spracovanie osobních údajov.  Súhlas Používateľa predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov. Používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti ODIS s.r.o. . Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Používateľ na dobu existencie spoločnosti ODIS s.r.o. .
  2. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu, ktorý používateľ udelí označením príslušného políčka vo formulári na webovom sídle s názvom žiadost o zaslanie demoverzie . Súhlas Používateľa predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov. Používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti ODIS s.r.o. . Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Používateľ na dobu existencie spoločnosti ODIS s.r.o. .

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám sa nepredpokladá. Osobné údaje Používateľa nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy , rozhodnutie súdu alebo iného orgánu.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Používateľ sa pri spracúvaní jeho osobných údajov považuje za dotknutú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba má podľa § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

(i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

(ii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

(iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

(iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(vi) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

(vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

(i) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

(ii) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti splnomocnenca vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu  v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá uvedené právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Podľa § 28 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

(i) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

(ii) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

(iii) u sprostredkovateľa podľa bodu (i) alebo (ii) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Podľa § 28 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Podľa § 28 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Podľa § 28 ods. 9 zákona o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Záverečné ustanovenia

Používateľ berie na vedomie, že vyplnením a potvrdením formulára vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami používania, súhlasí s ich obsahom a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Celkový obsah webovej stránky www.odis.sk je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Akékoľvek rozmnožovanie, publikovanie, prenájom, zapožičanie, používanie, alebo iný spôsob použitia nie sú povolené bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ODIS s.r.o. . Nedodržanie tohto zákazu môže mať za následok porušenie právnych predpisov.

Na stiahnutie

Prihlásenie